Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky - Penzion Na Výsluní

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Penzionu Na Výsluní (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu - Voskovcova 985/10, Hlubočepy, 152 00 Praha,  IČ 02515733 (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte u nás telefonicky na čísle +420 608 834 243 od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 18:00 hod anebo na emailu r.hronkova@email.cz kdykoliv.

Klient si objednává  služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:  jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu  plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

III. Povinnosti penzionu ke klientovi

Penzion je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na: www.penzionzuklin.cz, záložka „Pokoje".

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení  vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem r.hronkova@email.cz nebo telefonicky na čísle +420 608 834 243.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 50% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. Zálohy na ubytování v době veletrhů jsou nevratné.

VI. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás od 14 do 18 hod., pokud nebude
dohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. Pokud budete chtít přijet s domácím zvířetem, jste u nás vítáni - klient penzionu při nástupu složí vratnou kauci 3000 Kč za zvíře. Kauce je vratná při ukončení pobytu.
Penzion je oprávněn účtovat klientům následující pokuty – za kouření v budově 1000 Kč, volně pobíhající zvíře anebo jeho venčení v celém areálu penzionu 2000 Kč, rušení nočního klidu 5000 Kč.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Individuální host:

Individuální host se zavazuje zaplatit zálohu do 14 dnů před nástupem na ubytování, aby byla rezervace potvrzena.

Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 48 hodin před předpokládaným začátkem čerpání služeb (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 2 dny před datem příjezdu) si penzion neúčtuje storno poplatek.
Při zrušení rezervace 24 až 48 hodin před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 1 den před datem příjezdu) je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50% z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.
Při zrušení rezervace 24 hodin a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. mezi 14:00 hodin předcházejícího dne až začátkem rezervovaných služeb) a při nedojezdu je penzion oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky. 

Skupinová rezervace:

Náležitosti písemné objednávky: Jméno nebo název objednavatele, přesná adresa  IČO, DIČ.

Skupina hostů se zavazuje zaplatit zálohu do 40 dnů před nástupem na ubytování, aby byla rezervace potvrzena.
Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky v níže uvedených případech:
• zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 30-15 dní před příjezdem - storno poplatek 10% ceny objednaných služeb
• zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 14-3 dní před příjezdem - storno poplatek 70% ceny objednaných služeb
• zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 3 dny a méně před příjezdem - storno poplatek 100% ceny objednaných služeb

Penzion se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.
Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu lze provést platební kartou na místě.
Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 3.3. 2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Penzion Na Výsluní je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Penzionu Na Výsluní na svou emailovou adresu. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.